Dôvernosť informácii

Food Service

Riešenia pre profesionálov v gastronómii

Dôvernosť informácii

Politika ochrany súkromia spoločnosti McCain
 

 
© 2014 McCain Foods Limited. Všetky práva vyhradené.
 
Túto internetovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť McCain Foods Limited pre seba a svojich partnerov (ďalej ako spoločnosť „McCain“). Sme si vedomí toho, že mnohí návštevníci našich internetových stránok majú obavy o informácie, ktoré nám poskytujú a z toho, ako s týmito informáciami nakladáme. Preto sme vypracovali Politiku ochrany súkromia, ktorá tieto obavy rieši. Keďže z času na čas môže dôjsť k aktualizácii tejto Politiky, prosíme vás, aby ste si ju príležitostne prezreli.
Spoločnosť McCain si je vedomá svojho záväzku dodržiavať voči svojim zákazníkom, spoločenstvu a online návštevníkom v rámci každej svojej činnosti najvyššie normy slušnosti, čestnosti a poctivosti. Spoločnosť je rovnako oddaná základným princípom ochrany súkromia zákazníka na internete, a to najmä súkromia detí. Podporujeme aktívnu sebareguláciu tohto nového prostredia za účelom zabezpečenia toho, aby si zodpovední predajcovia a obchodníci mohli uchovať právo využívať všetky komunikačné médiá na interakciu so svojimi zákazníkmi.
 
Informácie, ktoré zhromažďujeme
 
1. Osobné údaje

Pokiaľ výslovne neuvádzame inak, nezhromažďujeme od fyzických osôb žiadne osobne identifikovateľné údaje, pokiaľ nám ich neposkytnú dobrovoľne, vedome a so svojím súhlasom. Na získania prístupu na ktorúkoľvek z našich internetových stránok nevyžadujeme od vás žiadne osobné údaje. Avšak na to, aby ste sa mohli zúčastniť na niektorých špeciálnych programoch, ktoré sú ponúkané na internetových stránkach spoločnosti McCain, sa bude od vás pravdepodobne vyžadovať poskytnutie osobných údajov. Medzi takéto programy patria súťaže, stávky a iné propagačné akcie.
 

2. Neosobné údaje: Cookies

Na získanie neosobných údajov od svojich online návštevníkov môže spoločnosť McCain využívať tzv. „cookie“ technológiu. Cookies sú informačné súbory, ktoré Váš internetový prehľadávač umiestňuje vo vašom počítači počas návštevy na internetovej stránke. Väčšina prehľadávačov prijíma cookies automaticky, je však možné ich nakonfigurovať tak, aby ich neakceptovali alebo aby upozornili na to, že dochádza k ich zasielaniu. Počas tohto procesu osobné údaje nezískavame, ani tieto údaje neposkytujeme tretím osobám. Rovnako Vás nekontaktujeme. Cookies nám umožňujú, aby sme prispôsobili vaše užívateľské rozhranie s cieľom zrýchliť navigačný proces a zefektívniť prezeranie stránky. V prípade, že je váš prehľadávač nakonfigurovaný na zakázanie cookies, prichádzate o možnosť využívať niektoré vlastnosti internetových stránok spoločnosti McCain.
 
Môžete využívať dočasné relačné cookies, ktoré vám prípadne umožnia požiť nákupný košík. V momente, keď opustíte svoj prehľadávač, sú tieto dočasné cookies vymazané. Na váš počítač môže byť prehľadávačom uložený ešte jeden typ cookies. Keď sa prihlásite, tento typ cookies nám povie, či ste nás už navštívili skôr alebo či ste novým návštevníkom. Cookies nám pomáhajú identifikovať tie črty alebo vlastnosti stránok, o ktoré máte najväčší záujem, aby sme vám tak mohli poskytnúť viac toho, čo si želáte.
 

Čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme
 
V prípade, že nám poskytnete svoje osobné údaje (napr. v e-maile, ktorý ste nám zaslali alebo v súvislosti s registráciou pre niektoré programy, súťaže alebo propagačné akcie atď.), sme ich oprávnení použiť nasledovne:
 
(a) na účely poskytnutia služieb, ktoré požadujete;
 
(b) v odpovedi na e-mail, ktorý ste nám zaslali, a to prostredníctvom spätného e-mailu alebo telefonicky, pokiaľ zaslanie e-mailom zlyhalo;
 
(c) aby sme vás priebežne kontaktovali v prípadoch, kedy ste dali svoj výslovný súhlas k tomu, aby vás mohla spoločnosť McCain alebo jej partneri spätne kontaktovať
alebo Vás zaradiť do nášho adresára;
 
(d) prípadne na iné účely, s ktorými budete priebežne súhlasiť; a
 
(e) iné účely, ktoré zákon pripúšťa.

 
Zverejnenie vašich osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, neposkytneme žiadnej osobe s výnimkou spoločnosti McCain a jej partnerov a s výnimkou poskytovateľov služieb spoločnosti McCain, ktorí sa zaviazali využívať vaše osobné údaje iba na osobitné účely podľa pokynov spoločnosti McCain a v prípadoch, kedy si to vyžaduje zákon.

 
Osobné údaje o neplnoletých deťoch
 
Dôležitá poznámka pre deti
 
Predtým než poskytnete svoje meno, adresu, e-mailovú adresu alebo akýkoľvek iný osobný údaj komukoľvek na internete, určite sa opýtajte svojich rodičov, či je to v poriadku.
 

Dôležitá poznámka pre rodičov

Niektoré časti našich internetových stránok sú venované značkám, ktoré sú celkom alebo čiastočne určené pre neplnoleté deti. Pri komunikácii s neplnoletými osobami má spoločnosť McCain na pamäti najmä potrebu chrániť ich osobné súkromie.
V súčasnosti od detí mladších ako 14 rokov vedome na našich internet stránkach nezhromažďujeme žiadne osobne identifikovateľné údaje. Podľa pravidiel dobrej praxe v tomto segmente je zakázané, aby internetové stránky určené pre deti mladšie ako 14 rokov podmieňovali účasť dieťaťa na nejakej činnosti tým, že dieťa musí zverejniť viac údajov ako je odôvodnene nevyhnutné. Túto požiadavku v plnom rozsahu dodržiavame.
 
Neplnoletým deťom, ktoré majú 14 alebo viac rokov, vo svojej domovskej krajine však ešte nedosiahli vek plnoletosti, dovoľujeme, aby s nami komunikovali prostredníctvom e-mailu, zúčastňovali sa súťaží alebo sa zaregistrovali v súvislosti s propagačnými akciami, informačnými bulletinmi alebo na obdobné účely, pričom od vášho dieťaťa požadujeme, aby poskytol informácie od rodiča potvrdzujúce váš súhlas s tým, čoho sa chce zúčastniť.
V prípade, že rodič súhlasí s účasťou dieťaťa na súťaži a dieťa vyhrá, v otázke ďalších osobných údajov, ktoré sú potrebné na doručenie výhry, kontaktujeme rodiča (nie dieťa).

 
Prepojenia
 
Internetové stránky spoločnosti McCain môžu obsahovať prepojenia na iné internet stránky. Prepojenia sa snažíme uvádzať iba na tie internetové stránky, ktoré zdieľajú naše vysoké normy slušnosti, čestnosti a poctivosti. Usilujeme sa zabezpečiť, aby boli tieto odkazy bezpečné pre každého, praktiky ochrany súkromia a zhromažďovania údajov na akýchkoľvek prepojených stránkach sú však úplne mimo spoločnosti McCain a nevzťahuje sa na ne táto Politika ochrany súkromia. Iné internetové stránky, ktoré môžu obsahovať materiál nevhodný pre deti, môžu prípadne odkazovať na internetové stránky spoločnosti McCain bez jej vedomia a súhlasu. Spoločnosť McCain nezodpovedá za obsah týchto stránok alebo ich stratégiu alebo opatrenia.
 

Bezpečnosť
 
Spoločnosť McCain prijala kroky na zabezpečenie toho, aby údaje, ktoré boli prijaté od našich online návštevníkov, boli maximálne zabezpečené pred neoprávneným prístupom alebo zneužitím. Osobné údaje poskytnuté návštevníkmi sú vedené v bezpečnej databáze spoločnosti McCain. Všetky informácie prijaté od našich zákazníkov sú chránené našimi bezpečnostnými opatreniami, ktoré pravidelne posudzujeme. Mali by ste však vedieť, že žiaden prenos dát prostredníctvom internetu nie je na 100 % bezpečný a každú informáciu, ktorá je poskytnutá online, môžu potenciálne zachytiť a použiť osoby, ktoré nie sú určeným adresátom.
 
Zmeny a aktualizácie Politiky ochrany súkromia
Obsah a vzhľad internetových stránok spoločnosti McCain môže byť aktualizovaný, revidovaný, upravovaný alebo doplňovaný. Spoločnosť McCain si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť informácie, údaje, produkty, politiky, propagácie, zverejnenia a vzdania sa zodpovednosti (disclaimers). Zmeny tejto Politiky ochrany súkromia budú oznámené na našich internetových stránkach, preto ju prosím pravidelne kontrolujte. Na začiatku dokumentu uvádzame dátum jeho aktualizácie. V prípade, že budete pokračovať v používaní internetových stránok spoločnosti McCain aj po oznámení zmien v tejto Politike ochrany súkromia, znamená to, že ste uvedené zmeny akceptovali.
 

Zmeny a prístup k osobným údajom
 
Osoby, ktoré poskytnú informácie spoločnosti McCain, môžu kedykoľvek vykonať opravu alebo aktualizáciu osobných údajov alebo ich vymazať z našej databázy, a to zaslaním e-mailu spoločnosti McCain kliknutím na prepojenie „Kontaktujte nás“, ktorý sa nachádza na každej internetovej stránke spoločnosti McCain.
 

Zhrnutie
 
Rovnako ako v prípade svojej inej obchodnej činnosti spoločnosť McCain pristupuje ku svojej komunikácii na internete s rešpektom pred individuálnymi právami na ochranu súkromia a pred rozdielnou citlivosťou našich detských zákazníkov. Podporujeme aktívnu sebareguláciu tohto nového prostredia za účelom zabezpečenia toho, aby si zodpovední predajcovia a obchodníci mohli uchovať právo využívať všetky komunikačné médiá na interakciu so svojimi zákazníkmi.